Latvijas Universitātes Arhīvs ir LU Juridiskā departamenta struktūrvienība, kas nodarbojas ar LU darbībā izveidojušos informatīvi vērtīgo dokumentu uzkrāšanu, izmantošanu un saglabāšanu. LU informatīvi vērtīgie dokumenti (pastāvīgi un ilgstoši glabājamie dokumenti, to skaitā personālsastāva dokumenti) veido Latvijas Nacionālā arhīva fondu.

LU Arhīva apmeklētāju pieņemšanas telpa atrodas Raiņa bulv. 19, 25. telpā pagrabstāvā, bet dokumentu krātuve atrodas Lielvārdes ielā 24, 3. stāvā.

LU Arhīvā glabājas studentu, kuri pabeiguši vai tikai mācījušies universitātē, un darbinieku personālsastāva dokumenti no 1945. gada līdz mūsdienām.

Starp studentu, darbinieku un akadēmiskā personāla personas lietām ir daudzu sabiedrībā pazīstamu cilvēku – gan mākslinieku, dzejnieku un rakstnieku –, gan ievērojamu zinātnieku dokumenti.

Sevišķi interesantas ir padomju perioda personas lietas, – tajās labi atspoguļojas tā laika dzīves apstākļi, cilvēku domāšanas veids un iespēju robežas. Lasot tā laika iestājeksāmenu sacerējumus, var labi redzēt propagandas ietekmi uz cilvēkiem.

Arhīvā glabājas arī vadības, administrācijas, fakultāšu, institūtu un citu struktūrvienību pastāvīgi glabājamie dokumenti no 2002. gada. LU Arhīvs pieņem glabāšanā no LU struktūrvienībām pastāvīgi un ilgstoši glabājamos dokumentus. Iepriekšējā perioda lietas pakāpeniski jau nonākušas Latvijas Valsts arhīvā (lva@arhivi.gov.lv).

Pirmskara un kara laika dokumenti jau 60. gados tika nodoti Latvijas Valsts vēstures arhīvā (vestures.arhivs@arhivi.gov.lv), kur ir diezgan liels Latvijas Universitātes fonds ar studentu, darbinieku un akadēmiskā personāla lietām, kā arī administratīvo dokumentu lietas.